Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MYŚL OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH TZW. RODO


I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych z tytułu rejestracji na konsultację jest Egomocja Beata Kocierz, ul. Bohdana Zaleskiego 34/3, 31-525 Kraków, NIP 6782164806, REGON 366766856.

II. Dane kontaktowe administratora

Można się z nami skontaktować:

 1. telefonicznie na nr: (+48) 600 436 965;
 2. na adres e-mail: kontakt@egomocja.pl;
 3. pisemnie, na adres: Egomocja Beata Kocierz, ul. Bohdana Zaleskiego 34/3,
  31-525 Kraków.

III. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Nie wyznaczono osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych, tj.
inspektora ochrony danych osobowych.

IV. Kategorie zbieranych danych osobowych

 1. Dane zwykłe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email – przetwarzany celem umożliwienia realizacji usługi oraz umożliwienia kontaktu telefonicznego / mailowego z Pacjentem w trakcie trwania realizacji umowy;
 2. Dane wrażliwe: wiek, dane o stanie zdrowia psychicznego, stosowanej obecnie lub w przeszłości farmakoterapii z obszaru zdrowia psychicznego, informacje o korzystaniu obecnie lub w przeszłości z konsultacji u specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego (informacje istotne dla powodzenia realizacji ustalonych usług), informacje biograficzne (istotne dla powodzenia realizacji ustalonych usług) – np.: o pochodzeniu, rodzinie, pracy. Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków płynących z umowy pomiędzy Pacjentem a administratorem.

V. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane są przetwarzane na podstawie art. 9 oraz art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), wyłącznie na potrzeby i w celu świadczenia ustalonych ze Skarżącym usług znajdujących się w ofercie administratora oraz wypełnienia związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów prawa, zgodnie z zasadą „minimalizacji danych”.

VI. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. rejestracyjnym – dane przetwarzane są celem umożliwienia realizacji usługi oraz umożliwienia kontaktu telefonicznego lub mailowego z Pacjentem w trakcie realizacji umowy. Z tego powodu Pani / Pana dane osobowe udostępniane są również psychoterapeucie lub psychologowi;2. zawarcia i wykonania umowy oraz związanych z tym obowiązków wynikających z
  przepisów prawa, o prowadzenie diagnostycznych konsultacji
  psychoterapeutycznych oraz psychoterapii, konsultacji psychologicznych, diagnozy psychologicznej, warsztatu rozwoju osobistego czy sesji coachingowej – takie przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. rozliczania świadczonych usług oraz wystawiania faktur, jeśli pacjent tego zażąda – przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
 3. dokumentowania procesu konsultacji psychoteraputycznych, psychoterapii, konsultacji psychologicznych, diagnozy psychologicznej, warsztatu rozwoju osobistego czy sesji coachingowej przy czym co do zasady nie prowadzi się kart pacjenta, ani notatek ze spotkań, a jeśli karty lub notatki są prowadzone, to są one w pełni anonimowe i przechowywane w miejscu dostępnym tylko dla terapeuty prowadzącego danego pacjenta;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 5. wypełniania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, wynikających z właściwych przepisów prawa – przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. archiwizacji;
 7. marketingu oferowanych przez siebie usług;
 8. statystycznym.

VII. Profilowanie / grupowanie

Informujemy, że nie dokonujemy profilowania / grupowania klientów. Wobec danych nie są stosowane systemy tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VIII. Kanały komunikacji

Administrator porozumiewa się z pacjentem wyłącznie drogą:

 1. telefoniczną i przez wiadomości SMS z numeru (+48) 600 436 965;
 2. mailową z adresu e-mail: kontakt@egomocja.pl.

IX. Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:
Co do zasady dane osobowe nie są ujawniane osobom trzecim. Za zgodą pacjenta i na jego wniosek, ujawnienie danych osobowych może nastąpić w razie wystawiania opinii lub zaświadczenia o terapii lub poprzez ich przekazanie wybranemu przez pacjenta terapeucie. Odbiorcą danych osobowych zwykłych w przypadku wystawiania faktur za realizację usługi lub w przypadku płatności za usługi przelewem na konto administratora – jest biuro rachunkowe obsługujące administratora.

X. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani / Pana dane nie są przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe nie są przekazywane do
państw trzecich.

XI. Okres przechowywania danych

Pani / Pana dane będziemy przetwarzać:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, czyli przez okres korzystania z wybranych usług, a następnie przez okres 2 lat od zakończenia wykonania umowy;
 2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 3. wypełniania obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
  Archiwizacja danych osobowych następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji tych obowiązków.

XII. Pani / Pana prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani / Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do przenoszenia danych; w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem poprzez e-mail: kontakt@egomocja.pl lub telefonicznie: (+48) 600 436 965;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

XIII. Prawo do wycofania zgody

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym dowolnym momencie – dotyczy to tylko danych, które administrator będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Pani / Pana zgody. W tym celu możesz wysłać do nas e-mail na adres: kontakt@egomocja.pl lub zadzwonić na numer: (+48) 600 436 965 Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszej realizacji umowy, jako że ich przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i prawidłowej realizacji umowy, w tym kontaktu z pacjentem i wystawienia faktury. W razie braku zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcia takiej zgody, nie będzie możliwe podjęcie lub kontynuacja terapii. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

XIV. Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych przetwarzanych przez administratora w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wysyłając do nas e-mail na adres: kontakt@egomocja.pl lub zadzwonić na numer: (+48) 600 436 965.Administratorowi nie będzie wtedy wolno już przetwarzać Pani / Pana danych osobowych, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie
uzasadnionych, podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani / Pana
interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia czy obrony
roszczeń.

XV. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach
ich nie podania

Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o realizację psychoterapii, konsultacji psychoterapeutycznych, konsultacji psychologicznych, diagnozy psychologicznej, warsztatu rozwoju osobistego, sesji coachingowej oraz realizacji pozostałych ww. celów. W zakresie, w którym administrator przetwarza dane na podstawie zgody – zgoda musi być przez Panią / Pana wyrażona w celu skorzystania z usług usług świadczonych przez Egomocję.

XVI. Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami powyżej i wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przekazanych do firmy: Egomocja Beata Kocierz w związku z zawarciem umowy o prowadzenie psychoterapii i konsultacji psychoterapeutycznych, konsultacji psychologicznych, diagnozy psychologicznej, warsztatu rozwoju osobistego, sesji coachingowej oraz po jej wygaśnięciu, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

UMÓWIENIE SIĘ NA WIZYTĘ – KONSULTACJĘ PSYCHOLOGICZNĄ, DIAGNOZĘ PSYCHOLOGICZNĄ, SESJĘ COACHINGOWĄ, WARSZTAT ROZWOJU OSOBISTEGO LUB SESJĘ PSYCHOTERAPII JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ POWYŻSZYCH INFORMACJI RODO.